ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗДО

Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров'я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (в дошкільних - за показниками, в період карантину тощо.)

Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.

Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.

Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожної дитини.

Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов'язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.

Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.

Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров'ю дітей, бути втраченими.

Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8:30 години ранку.

Забирати дитину не пізніше 19.00 години.

Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.

Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності.

Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.

Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати у 3-денний строк після видачі квитанції, не пізніше як до 20-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.

Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам'ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров'я.

Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.

Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясла-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.

Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.

Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.

Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти завідувача.

Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

Стаття 55 Закону України "Про освіту":

Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані:- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:- діти дошкільного віку, вихованці;- педагогічні працівники: завідувач, вихователь-методист, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники та інші спеціалісти;{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}- помічники вихователів та няні;{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}- медичні працівники;- батьки або особи, які їх замінюють;- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;- здоровий спосіб життя;- діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Кiлькiсть переглядiв: 140