Методична робота закладу дошкільної освіти спрямована на:

-вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

-стимулювання творчого потенціалу педагогів;

- підвищення педагогічної культури педагогів;- вдосконалення педагогічної майстерності;- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи:•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;• вдосконалення педагогічної майстерності;• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;• принцип допоміжно – регульованого контролю;• надання вихователеві права вибору;• системність методичних заходів;• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;• щоденна допомога;

•випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

-інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

-наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед закладом дошкільної освіти, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому закладі дошкільної освіти є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

В закладі дошкільної освіти стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

- педагогічна співпраця з вихователем

- робота в режимі довіри, доброзичливості

- творча атмосфера , стимулювання творчої активності

- принцип допоміжне – регульованого контролю

- надання вихователеві права вибору

- системність методичних заходів

- принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні

- щоденна допомога

- випереджувальний характер методичної роботи.

В методичному кабінеті закладу дошкільної освіти створені умови для організації методичної роботи
Інформаційні матеріали:

- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

- матеріали з правової освіти;

- управління та контроль;

- матеріали атестації педпрацівників;

- робота з батьками;

- матеріали участі ЗДО в районних заходах;

- фото, відео – матеріали.

Вся методична робота в закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.Види і форми планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи закладу дошкільної освіти керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при ХАНО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань,участь у роботі творчих груп,самоосвіта.В закладі дошкільної освіти створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі дошкільної освіти створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для закладу дошкільної освіти питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів , в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі дошкільної освіти є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Діяльність вихователя - методиста

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, якімають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій.Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

Методична робота в закладі дошкільної освіти ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.
Науково - методична проблема ЗДО:

Методична робота закладу спрямована на:

-вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;- підвищення педагогічної культури педагогів;- вдосконалення педагогічної майстерності;- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. Напрямки методичної роботи:•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;• вдосконалення педагогічної майстерності;• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;• робота в режимі довіри, доброзичливості;• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;• принцип допоміжно – регульованого контролю;• надання вихователеві права вибору;• системність методичних заходів;• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;• щоденна допомога; •випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

-інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

-наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед закладом дошкільної освіти, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому закладі дошкільної освіти є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

Вся методична робота в закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальнийрік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи закладу дошкільної освіти керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при ХАНО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань,участь у роботі творчих груп,самоосвіта.В закладі дошкільної освіти створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі дошкільної освіти є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Діяльність вихователя - методиста

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, якімають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій.Працюючи надпроблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечуєналежну продуктивність діяльності дітей.

У 2022/2023 навчальному році заклад буде працювати над єдиною науково-методичною темою:

"Підвищення фахової майстерності педагога як запорука забезпечення якості освіти"

Основні завдання:

1. Оптимізувати фізичний розвиток дошкільників шляхом використання спортивних ігор та вправ

2. Формування основ соціально-грормадьської компетентності дітей дошкільного віку шляхом ознайомлення їх з людьми мужніх пррофесій

3. Здійснення розвитку мовлення дошкільників засобами нетрадиційної роботи з літературним текстом (дитячою книгою)

Кiлькiсть переглядiв: 77